Navigate

Coach

HAN ZHONGJIAN

Sports Athletics
Full name HAN ZHONGJIAN
Nationality Singaporean
Gender Male
Email address hanzj@hci.edu.sg
Coaching zone No Preference
NCAP level Coach

The National Coaching Accreditation Programme (NCAP) is the national standard for coaching qualifications.